چارلی چاپلین

سخنان چارلی چاپلین در مورد جمله : برهنگی بیماری عصر ماست

در عصر امروزی تعداد کسانی که ممکن است نام چارلی چاپلین را شنیده باشند انگشت شمارند. در این...