عدم علاقه به شغل

به شغلم علاقه ندارم، بهترین کار چیست

به شغلم علاقه ندارم، بهترین کار چیست : عدم علاقه به هر کاری باعث می شود از انجام آن کار لذت...