نه گفتن

نه گفتن حق شماست, خجالت ندارد

وقتی که پیشنهاد یا درخواستی از شما می شود که با شرایط شما همخوانی ندارد می توانید خیلی راحت نه...

جواب منفی

بهترین راه نه گفتن به دیگران

بهترین راه نه گفتن به دیگران : اگر هرکسی از شما درخواستی می کند و شما علاوه بر میل باطنی بله می...