دندان سالم

سلامت دندان با نوع خوردن غذا

غذاهایی که می خوریم بر روی دندان های ما تاثیر دارند و البته نوع خودرن این غذاها هم به نوبه خود...