روستای زیبا

درفرانسه برای آلزایمری ها روستایی می سازند

در فرانسه به نتایجی برای ساختن یک روستا برای افراد آلزایمری رسیده اند. ما در این مطلب نگاهی به...