انرژی بد

مقابله با ورود انرژی منفی به بدن

بسیاری از مواقع ما خود حالمان خوب است و از اطراف انرژی منفی باعث می شود کمی دچار استرس و...

افکار

دور کردن انرژی منفی از خود با این روش ها

دور کردن انرژی منفی از خود : ممکن است شما هم برخی روز ها احساس کرده اید همه چیز دست به دست هم...