انرژی بد

مقابله با ورود انرژی منفی به بدن

بسیاری از مواقع ما خود حالمان خوب است و از اطراف انرژی منفی باعث می شود کمی دچار استرس و...