اعتیاد به خرید

نشانه های اعتیاد به خرید کردن

وقتی برخی نشانه ها آشکار می شود باید متوجه شوید که آیا به خرید کردن اعتیاد دارید یا خیر؟ در...

خشم

خشم می تواند اعتیاد داشته باشد

هر رفتاری که به مراتب زیاد تکرار شود و از مرحله عادت به رفتار تخریب گونه ای برسد یعنی تبدیل به...