سحرخیز باش تا افسرده نباشی!

سحرخیز باش تا افسرده نباشی!

سحرخیز باش تا افسرده نباشی! : سحرخیز بودن یا صبح ها زود از خواب برخاستن فواید زیادی برای روح و...