Category: حکایت ها و ضرب المثل ها

چین

۱۸ ضرب المثل از ضرب المثل های چینی

ما ایرانی ها خود ضرب المثل های جالب و آموزنده بسیاری داریم که جای فکر و تامل دارند. چینی ها نیز...

جوینده یابنده است

ضرب المثل جوینده یابنده است از کجا آمده

ضرب مثل های زیادی وجود دارند که هر کدام از یک واقعه سرچشمه می گیرنددر این مطلب به ریشه ضرب...

ضرب المثل نه کور میکند نه شفا می دهد

ریشه ضرب المثل نه کور می کند نه شفا می دهد

ضرب المثل نه کور می کند نه شفا می دهد نه کور می کند نه شفا می دهد: مرد قصابی بود که چشمش سرخ شده...

ضرب المثل

ضرب المثل به رگ غیرتش بر خورده از کجا آمده

به رگ غیرتش بر خورده را زمانی استفاده می کنند که مرد سست اراده و تن پروری عصبانی شود و به خاطر...

داستان جالب جمع شدن مرغان از کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری

داستان جالب جمع شدن مرغان از کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری آفرین  جان  آفرینِ  پاک  را        ...

حکایت ضرب المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر

حکایت ضرب‌المثل «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» را می‌دانید؟ ضرب المثل ها داستانک یا حکایت های...