Category: ایمنی در خانه

خاموش کردن آتش

در مواقع آتش سوزی جنگل چه کار کنم [بخش دوم]

مقابله با آتش مانند یک حرفه ای توصیه های این مطلب برای آتش نشانان بیابان(غیر شهری) می باشد. یک...

آتش سوزی جنگل

در مواقع آتش سوزی جنگل چه کار کنم [بخش اول]

آتش سوزی جنگل یک عنصر اساسی در چرخه زندگی جنگل است. متاسفانه بسیاری از آتش سوزی های جنگل با...

گاز در خانه

جلوگیری کردن از آتش سوزی در اثر نشت گاز

جلوگیری از آتش سوزی در اثر نشت گاز : نکاتی ایمنی وجود دارد که با رعایت آن ها می توان از نشت گاز...